दोन दिवस चाललेले व विविध कारणाने गाजलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन काल दि. 8सप्टेंबर 2020 रोजी संपले. अधिवेशनात एकुण १३ विधेयके मंजूर करण्यात आली.

सन 2019 चे विधानासभा विधेयक क्र.37

भूमिसंपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 (औद्योगीक विकासासाठी भूसंपादन करण्यासाठी सुलभता यावी याकरिता तरतूद) (वन विभाग) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन २०२० चे विधान परिषद विधेयक क्र.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) विधेयक, 2020 (विधि व न्याय विभाग) (धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील पूरक संवर्गातील अधीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी किंवा विधि सहायक यांच्या पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध करण्याकरिता आवश्यक त्या सुधारणा करणेबाबत विधेयक). (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानपरिषदेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 09.2020).

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.32 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशीवरुन, दैवी आपत्तीमुळे ज्या कारवाया पूर्ण केल्या जाऊ  शकत नाही किंवा त्यांचे अनुपालन केले जाऊ शकत नाही अशा कारवायांच्या संबंधातील मुदत मर्यादा परिषदेच्या शिफारशींवरून, अधिसूचनेद्वारे वाढविता येईल शासनास अधिकार, अशी तरतूद करणे) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 8 ) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.33 

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (ग्राम विकास विभाग) (पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील तरतूद करणे) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 10 ) (पुर:स्थापणार्थ दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020). 

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.34 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर ( दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020,  (वित्त विभाग) (केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगानेराज्य अधिनियमामध्ये व केंद्रीय अधिनियम यांमध्ये एकरूपता व प्रयोज्यता राखण्याकरिता सुधारणा करणे) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 11 ) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020 विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020). 

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.35

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२०, (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (नवीन महाविद्यालय तसेच नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम इत्यादी सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याकरिता नियत करण्यात आलेला दिनांक, सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी वाढवून देणे) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 9 ) (पुर: स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.36  

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर (सुधारणा)  विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 13 ) (कंपनी अधिनियम 2013 खाली नविन नोंदणी करतांना व्यवसाय करासाठी नोंदणी करण्याबाबत तरतुदी) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020 विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.38

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (राज्यामध्ये कोरोना कोव्हिड विषाणूच्या सार्वत्रिक महामारीच्या साथीचा प्रसार झाल्यामुळे काही, ठराविक कालावधीत सहकारी संस्थांच्या समित्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने, समित्या यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत, सहकारी संस्थांच्या समित्यांच्या विद्यमान सदस्यांना नियमितपणे पदावर राहणे शक्य होण्याच्या आणि अशा समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या दृष्टीने, कलमे ७३अअअ (३) व ७३कब यांमध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 12 ) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.39

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73कअ चे पोट-कलम (3अ) मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2016 नुसार केलेल्या सुधारणेतील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2016 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी 10 वर्षाच्या कालावधीच्या आत कोणत्याही वेळी किंवा अशा प्रारंभानंतर कोणत्याहीहा मजकूर वगळणेबाबतची सुधारणा) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020).

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.40 

महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (गृहनिर्माण विभाग) (वेश्म मालकांच्या बहुमताच्या संमतीने प्रतिज्ञापनाच्या किंवा वेश्म विलेखाच्या तपशिलांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव करणे तसेच तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत तरतुदी करणे) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.41

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (सुधारणा) विधेयक, 2020 (गृह निर्माण विभाग)  (मुंबईतील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील तरतुदींबाबत) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानसभेत संमत दि. 09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020). 

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.42

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) विधेयक, 2020 (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 15) (महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 26 (1) मधील तिसऱ्या परंतुकातील (ii) च्या तरतुदींमध्ये विकास योजनेचा मसुदा तयार करण्याचा कालावधी महानगरपालिकांबरोबरच इतर नियेाजन प्राधिकरणे यांच्या बाबतीत देखील वाढण्याकरिता सुधारणा करण्यास तसेच कलम 148-अे मधील तरतुदीनुसारच्या विहित कालावधीतून, कोवीड-19 विषाणुच्या संदर्भातील केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वजा करणेबाबत) (पुर:स्थापित दि. 07.09.2020, विधानसभेत विचारार्थ 08.09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 09.2020).

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.43 

महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग) (पुर:स्थापित दि09.2020, विधानसभेत संमत दि. 08.09.2020, विधानपरिषदेत संमत दि. 08.09.2020).